28.12.2020 Děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme úspěšný a spokojený nový rok 2021.

25.09.2020 Novela zákona o odpadech prošla parlamentem - problém zůstává ve velké obecnosti a absenci prováděcích vyhlášek. Schválená novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon je platný od ledna příštího roku a na první pohled už probouzí méně rozbrojů než před rokem. Z praktického hlediska ale řeší mnoho věcí pouze v obecné rovině. Spousta detailů bude jasná až v prováděcích vyhláškách - ty zatím neexistují. ZDROJ: ENVIWEB.CZ - http://www.enviweb.cz/117289

20.09.2020 Místo pro odběr elektrozařízení asi bude v každé větší obci - Místa na zpětný odběr elektrozařízení, která dosloužila, budou muset jejich výrobci asi zřídit v každé obci nad 2000 obyvatel. Vláda navrhovala, aby takovéto místo muselo být v obcích nad 10.000 obyvatel. Zvýšení počtu míst schválili poslanci v rámci nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Normu nyní dostane k posouzení Senát. ZDROJ: ENVIWEB.CZ.

22.10.2019 Návrhy zákonů nakonec prošly Legislativní radou vlády. Po několika víceméně technických úpravách v návrzích zákonů se otevřela cesta k jejich dalšímu projednávání. Legislativní rada vlády po prvním projednání poslala návrhy odpadových zákonů v přepracování. Na svém jednání 16. října pak upravené zákony schválila. Jde o návrh zákona o obalech (změna zákona č. 477/2001 Sb.), návrh zákona o odpadech, návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a návrh změnového zákona (zdroj: www.odpady-online.cz).

23.9.2019 Návrhy zákonů neprošly LRV. Na svém jednání minulý čtvrtek neschválila Legislativní rada vlády návrhy odpadových zákonů, ale vrátila je Ministerstvu životního prostředí zpět k přepracování.

12.10.2019 ASEKOL překročil hranici 200 000 tun sebraného elektrozařízení. Za 14 let existence společnosti ASEKOL, která organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, vysbírali Češi celkem již 204 057 tun vysloužilých elektrozařízení. Mimo jiné to znamená, že Češi sběrem vysloužilého elektra uspořili tolik vody, kolik by spotřebovali obyvatelé města Plzně na sprchování během šesti měsíců. V roce 2018 sebral ASEKOL18 460 tun starých elektrospotřebičů. Nejlepšího výsledku co do objemu dosáhl Středočeský kraj, kde bylo k recyklaci předáno 2 434 tun. (zdroj: www.asekol.cz)

30.12.2018 30.12.2018 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

23.11.2018 Změna kategorií elektrozařízení platná od 1. 1. 2019 Od 15.8.2018 vešla v platnost novela zákona o odpadech 185/2001 sb., týkající se změny kategorií elektrozařízení a rozšíření sortimentu elektrických a elektronických zařízení, na které se vztahuje zpětný odběr. Účinnost této novely nabývá platnosti 1. 1. 2019. Skupin elektrozařízení bude pouze 6.

30.8.2018 Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti odpadních elektrických a elektronických zařízení za rok 2016 - https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpadni_elektronicka_zarizeni_nakladani_cr/$FILE/OODP-vybrane_ukazatele_elektrozarizeni-20171218.pdf

31.04.2018 Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a.s. byl dne 27.4.2018 úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí všech činností a povinností souvisejících s provozováním kolektivního systému RETELA. EIA byla vlastníkem společnosti RETELA od jejího založení v roce 2005. (ZDROJ: www.asekol.cz)

30.12.2017 30.12.2017 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

29.12.2016 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

20.09.2016 Likvidace elektra je zase jednodušší. V ulicích je 300 nový červených kontejnerů - Od začátku roku 2016 je po celé České republice o 300 červených kontejnerů více. Celkem jich tedy již je 2 552. Staré elektrozařízení totiž nepatří do směsného odpadu, kam jej běžně vyhazujeme, ale do červeného kontejneru. Odtud je nebezpečný elektroodpad svezen na třídicí a zpracovatelské linky. Víte, že již v České republice dosahuje 80 % zpětného materiálového využití? více na www.asekol.cz

25.05.2016 Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti odpadních elektrických a elektronických zařízení za rok 2014 - odkaz: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpadni_elektronicka_zarizeni_nakladani_cr/$FILE/OODP-vybrane_ukazatele_elektrozarizeni20160120.pdf, ZDROJ: MŽP ČR

15.03.2016 V roce 2014 bylo uvedeno celkem 179.327,860 tun EEZ na trh (skupiny 1-10), což bylo o 2.558,280 tun EEZ méně než v roce předchozím. Prostřednictvím zpětného odběru bylo sebráno 55.062,080 tun EEZ, prostřednictvím odděleného sběru elektroodpadů pouze 3.522,650 tun EEZ. Největší podíl na zpětném odběru EEZ měl KS ASEKOL a.s. a KS ELEKTROWIN a.s. České republice se i v roce 2014 podařilo splnit požadavek určený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení na minimální sběr elektrozařízení v množství 4 kg na obyvatele za rok. ZDROJ: www.mzp.cz

18.02.2016 Cena Ruban d’Honneur, tedy „stuha cti“, v soutěži European Business Awards (EBA) putuje v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj do České republiky. Společnost ASEKOL jako jediná česká firma v dané kategorii získala toto prestižní ocenění v konkurenci přes 32 tisíc firem z 33 zemí. Výherce vybírala odborná porota složená ze 132 předních evropských podnikatelů, politiků a akademiků.ZDROJ: www.asekol.cz

16.12.2015 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů..Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

16.11.2015 Nejlepší sběrné dvory jsou v Čelákovicích a Pacově. Po více než tříměsíčním hlasování zná soutěž Sběrný dvůr roku 2015 své výherce. V kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel zvítězil sběrný dvůr v Čelákovicích, mezi obcemi do 10 tisíc obyvatel bodoval dvůr v Pacově. V těchto sběrných dvorech se lidé mohou spolehnout na ochotnou obsluhu, přívětivou pracovní dobu i široký rozsah odebíraných komodit. Vítězné dvory získají finanční odměnu na svůj další rozvoj. Dva vylosovaní šťastlivci z řad hlasujících navíc obdrží zbrusu nové mobilní telefony. Zdroj: ASEKOL a.s., www.asekol.cz.

18.06.2015 Spuštěna veřejná konzultace k oběhovému hospodářství. Dne 28. 5. 2015 spustila Evropská komise veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství. Nová strategie by měla dle EK transformovat Evropu na ekonomiku s větší konkurenceschopností a vyšší efektivitou využití zdrojů. Strategie by měla pokrývat více sektorů napříč celým životním cyklem výrobků. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Evropské Komise: http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm Možnost zaslání připomínek ze strany široké veřejnosti včetně podnikatelského sektoru je do 20. 8. 2015.

5.06.2015 Dne 19. 5. 2015 se uskutečnil 5. ročník mezinárodní konference Zpětný odběr. Primární téma konference bylo spjato s desetiletím zpětného odběru elektrozařízení a kolektivních systémů v České republice s tématem bilancování zpětného odběru elektrozařízení v ČR a hodnocení nastavených pravidel, viděno zástupci systémů, výrobců, státní správy, kontrolních orgánů, neziskových spolupracujících organizací, ale i zvnějšku prostřednictvím mezinárodních účastníků ze strany asociací, systémů i akademické sféry. Zpětný odběr lze považovat po uplynulé dekádě za etablovaný institut, který prošel svým vývojem a očekává řadu výzev. Mezi témata panelové diskuse patřily zejména partnerství s obcemi, otázky výkupu elektroodpadů ze strany třetích subjektů, možnosti implementace koordinačních center a hodnocení smyslu opětovného použití v národních podmínkách.

19.05.2015 19.05.2015 Vybraná data OEEZ - Ministerstvo životního prostředí ČR na svých internetových stránkách zveřejnilo vybraná data týkající se nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) v České republice za rok 2013 (více na www.mzp.cz).

06.04.2015 Slovenský Parlament schválil nový zákon o odpadech. Cílem nového zákona je přiblížit Slovensko k směrnicím a standardům Evropské unie. Na přípravě nového zákona se podíleli nejvýznamnější subjekty odpadového hospodářství, sdružení, průmyslové svazy, samospráva, aj. Zákon o odpadech zavádí např. tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce a dovozce za výrobek až po jeho zpracování, dále pak zrušení Recyklačního fondu a mnoho dalších změn. Zákon po podpisu prezidenta SR nabyde účinnosti od 1/1/2016.

27.02.2015 Konference Zpětný odběr 2015 - Hlavními tématy letošního, již pátého ročníku jsou: novela o odpadech – jak ovlivní obce a kolektivní systémy, zhodnocení zpětného odběru a zákonných norem u nás na Slovensku a v Polsku, budoucnost zpětného odběru v dalších deseti letech u nás i v Evropě a rozšířená odpovědnost výrobců. Odpolední program, tentokrát společný pro všechny účastníky, bude pokračovat panelovou diskusí moderovanou Martinem Veselovským. Zdroj: www.asekol.cz

23.02.2015 Dne 23. února 2015 je na programu schůze vlády České republiky mj. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. „infringementovou novelu“ zákona o odpadech, která převážně řeší výtky Evropské komise v oblasti nesprávné transpozic vybraných evropských směrnic.

9.02.2015 Ve dnech 6. února a 9. února 2015 byly vládě předloženy věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností a věcný záměr zákona o odpadech. Hlavní rozpory z hlediska věcného záměru zákona o odpadech, které se nepodařilo vyřešit během mezirezortního připomínkového řízení, jsou v oblasti zákazu mobilních zařízení ke sběru odpadů (MPO), oblasti statistiky (ČSÚ) a u zákazu výkupu kovů od fyzických osob (SMO ČR). Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností je do vlády předkládán bez rozporu s obligatorními připomínkovými místy (Pozn.: předpoklad nabytí účinnosti zákonů v březnu 2016).

23.12.2014 Vážení obchodní partneři, dovolte mi poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát šťastné Vánoce a úspěšný nový rok! V roce 2015 se budeme těšit na další vzájemnou spolupráci.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

1.12.2014 Spuštění nové verze ISPOP k ohlašování v roce 2015 - Dne 1. 12. 2014 byla spuštěna nová verze systému ISPOP. Během odstávky došlo k úspěšnému nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací. Pokyny a často kladené dotazy naleznete na www.ispop.cz.

Partner sekce
FAIL (the browser should render some flash content, not this).