Negativní vlivy na ŽP

Oblast elektrozařízení je z hlediska konstrukce a použití materiálů velmi rozsáhlá a v čase proměnlivá, z hlediska životního prostředí lze identifikovat několik podstatných skupin látek s negativními dopady na životní prostředí, které se s ohledem na životní cyklus těchto výrobků (doba jejich používání včetně uskladnění spotřebiteli před definitivním odevzdáním na určená místa – tzv. hibernace) mohou v současnosti v odpadních elektrozařízeních vyskytovat.

Mezi použité materiály patřily v minulosti těžké kovy, které se vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní, a které byly a v určité míře jsou používány při výrobě elektrochemických zdrojů energie, v rámci různých aplikací a u světelných zdrojů. Regulací, která pokrývá obsah těchto látek a bromovaných zpomalovačů hoření v plastových částech elektrozařízení pro nové výrobky, je od roku 2005 směrnice 2002/95/ES, v současnosti pak směrnice 2011/65/EU. V tomto ohledu došlo v posledních letech k zásadnímu omezení těchto látek v elektrozařízeních, pouze u některých aplikací jsou umožňovány a přezkoumávány výjimky z jejich použití z hlediska jejich nahraditelnosti (např. použití rtuti v kompaktních a lineárních zářivkách a výbojkách, olova v pájkách atp.). V souvislosti s předmětnou směrnicí jsou pak dlouhodobě sledovány a přezkoumávány další okruhy látek, které mohou být potenciálně nebezpečné (např. nanomateriály).

Mezi další látky se zásadním vlivem na životní prostředí dále patří provozní náplně elektrozařízení. Kromě olejů se v případě B2B transformátorů v minulosti jednalo o PCB (regulace na základě směrnice 96/59/EHS), samostatnou kapitolu pak představují chladící média. Zde v případě lednic staršího data výroby mohou nadále vyskytovat skleníkové plyny, chladící okruh těchto výrobků by měl v každém případě zůstat nepoškozen až do předání oprávněné osobě k jejich zpracování. Omezení těchto látek vychází z Vídeňské úmluvy, Montrealského protokolu a návazně z nařízení (ES) č. 1005/2009. Freony byly v minulosti používány také v oblasti nadouvání izolace lednic. Základní přehled nebezpečných látek, které mohou obsahovat elektrozařízení:

  • • Olovo (akumulátory, pájky, pigmenty, sklo CRT obrazovek atp.)
  • • Rtuť (rtuťové spínače, luminofor –CRT, zářivky a výbojky, knoflíkové články, ZnC baterie atp.)
  • • Kadmium (NiCd akumulátory, pigmenty)
  • • Šestimocný chrom
  • • PBB – polybromované bifenyly (retardéry hoření – plasty)
  • • PBDE – polybromované difenyl étery (retardéry hoření – plasty)
  • • Azbest (izolace spotřebičů)
  • • Freony (chladící okruhy, izolace chladnic a lednic)
  • • PCB (elektrolytické kondenzátory ve spotřebičích, průmyslové transformátory – elektroizolační oleje)
  • • oleje
Partner sekce
FAIL (the browser should render some flash content, not this).